au.moc.kynpuks%40ofniУжгород, вул. Другетів 73
au.moc.kynpuks%40ofniУжгород, вул. Другетів 73

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - «Оферта») фізичної особи-підприємця Мага Юрія Мирославовича (надалі - «ВИКОНАВЕЦЬ»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), особа стає ЗАМОВНИКОМ за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ, виконаний відповідно до п. 4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.1.3. ЗАМОВНИКОМ не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції», та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України). 1.4. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її на сайті в мережі Інтернет за посиланням: http://skupnyk.com.ua/....... та діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.1.5. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання послуг) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ приймає від ЗАМОВНИКА товари з метою подальшого їх продажу та виплачує ЗАМОВНИКУ грошові кошти за ці товари на умовах, визначених п. 2.1.1. – п. 2.1.3. Договору, а саме:2.1.1. Фікс прайс – приймання товарів від ЗАМОВНИКА для подальшого продажу третім особам з виплатою грошових коштів до продажу товарів та виплатою бонусу після продажу товарів.2.1.2. Приймання під реалізацію – приймання товару від ЗАМОВНИКА для подальшого продажу третім особам з виплатою грошових коштів після продажу.2.1.3. Без бонусу - приймання товарів від ЗАМОВНИКА для подальшого продажу третім особам з виплатою грошових коштів до продажу та без виплати будь-якого додаткового бонусу.2.2. Розмір бонусу та строки виплати грошових коштів за товари зазначені в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною Договору.2.3. Продаж товарів ВИКОНАВЦЕМ здійснюється третім особам від власного імені з використанням мережі Інтернет на власному сайті, на інших вітчизняних та закордонних сайтах в мережі Інтернет та не потребує додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ.2.4. Всі виплати грошових коштів за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Всі товари, які пропонуються ЗАМОВНИКОМ, повинні бути оригінальними, в належному вигляді та придатними для подальшого використання за призначенням: - без втручання в оригінальний стан товару – зміна розміру (вшивання, розшивання), кольору і т.і.У випадку наявності плям, пошкоджень, будь-яких дефектів, у тому числі прихованих, ЗАМОВНИК зобов’язаний повідомити про це ВИКОНАВЦЯ. Перелік товарів, послуга з продажу яких може бути предметом цього Договору, наведений в Додатку №3 до Договору. Даний перелік не є виключним, інші товари, які не внесені до переліку, можуть бути запропоновані ЗАМОВНИКОМ та розглянуті ВИКОНАВЦЕМ.Предметом цього договору не можуть бути послуги з продажу лікарських засобів, наркотичних речовин, алкогольних, тютюнових виробів, зброї та інших товарів, обіг яких виключений із цивільного обороту або продаж яких потребує ліцензування або інших додаткових дозволів. Зазначений перелік таких товарів не є вичерпним.3.2. ЗАМОВНИК, який бажає продати товари за допомогою сервісу skupnyk.com.ua, пропонує свій товар ВИКОНАВЦЮ на одній з умов, визначених пп. 2.1.1. – 2.1.3. шляхом заповнення форми на сайті skupnyk.com.ua. Запропонований товар на сайті отримує статус «Товари в обробці».3.3. ВИКОНАВЕЦЬ розглядає пропозицію ЗАМОВНИКА протягом 2-х робочих днів та приймає рішення щодо можливості приймання запропонованого товару на умовах, запропонованих ЗАМОВНИКОМ.3.4. У випадку прийняття ВИКОНАВЦЕМ позитивного рішення на умовах Фікс прайс або Без бонусу грошові кошти в сумі, зазначеній ЗАМОВНИКОМ у пропозиції, зараховуються на баланс ЗАМОВНИКА на сайті, а товар отримує статус «Підтверджені товари».3.4.1. У випадку прийняття ВИКОНАВЦЕМ позитивного рішення на умовах Під реалізацію грошові кошти не зараховуються на баланс ЗАМОВНИКА, товар отримує статус «Під реалізацію».3.5 У випадку прийняття ВИКОНАВЦЕМ за результатом розгляду пропозиції ЗАМОВНИКА негативного рішення ВИКОНАВЕЦЬ може відмовити ЗАМОВНИКУ в прийнятті товару, при цьому товар отримує статус «Не прийняті», або запропонувати свої умови шляхом надсилання КОНТРПРОПОЗИЦІЇ, в якій може запропонувати іншу ціну та/або інші умови співпраці. Товар отримує статус «Контрпропозиція».КОНТРПРОПОЗИЦІЯ повинна бути розглянута ЗАМОВНИКОМ протягом 5 -х днів, після спливу зазначеного строку та у випадку неотримання відповіді від ЗАМОВНИКА товари отримують статус «Відхилені товари».3.6. Контрпропозиція ВИКОНАВЦЯ може містити іншу ціну, аніж запропонована ЗАМОВНИКОМ. У випадку згоди ЗАМОВНИКА з меншою ціною, запропонованою ВИКОНАВЦЕМ, товари отримують статус «Підтверджені товари», а грошові кошти в узгодженій сторонами сумі зараховуються на баланс ЗАМОВНИКА.3.7 Контрпропозиція ВИКОНАВЦЯ може містити також/або інші умови співпраці – «Без бонусу» або «Під реалізацію».У випадку запропонування ВИКОНАВЦЕМ умов співпраці «Без бонусу» та згодою ЗАМОВНИКА товари отримують статус «Підтверджені товари», грошові кошти зараховуються на баланс ЗАМОВНИКА, а подальша співпраця відбувається на умовах п.2.1.3. Договору.У випадку запропонування ВИКОНАВЦЕМ умов співпраці «Під реалізацію» та згодою ЗАМОВНИКА товари отримують статус «Під реалізацію» та подальша співпраця здійснюється на умовах «Під реалізацію» відповідно до пп. 2.1.2. Договору.3.8. Товари зі статусом «Підтверджені товари» та «Під реалізацію» повинні бути відправлені ЗАМОВНИКОМ та бути доставлені на склад ВИКОНАВЦЯ протягом 14 діб з моменту підтвердження. У випадку, якщо товари в зазначений строк не були доставлені на склад ВИКОНАВЦЯ, товари автоматично отримують статус «Неотримані товари», а грошові кошти списуються з балансу ЗАМОВНИКА. Пересилання товарів від ЗАМОВНИКА до ВИКОНАВЦЯ відбувається Однією з запропонованих на сайті служб доставки за рахунок ВИКОНАВЦЯ.3.9. Після відправлення товарів ЗАМОВНИК повинен не пізніше 3 днів після відправлення повідомити ВИКОНАВЦЮ номер товаро-транспортної декларації шляхом добавлення його в спеціальну форму на сайті skupnyk.com.ua. У випадку невиконання даної вимоги вся відповідальність за можливу втрату товарів компанією перевізником або несвоєчасне отримання товарів ВИКОНАВЦЕМ та/або нарахування плати за зберігання перевізником покладається на ЗАМОВНИКА з покладанням всіх витрат.3.10. ВИКОНАВЕЦЬ протягом 2-х днів після отримання товарів перевіряє їх стан, якість та на відповідність заявленим ЗАМОВНИКОМ характеристикам. У випадку, якщо товари надійшли в неналежному стані, але це можна виправити шляхом прання, хімчистки, ремонту тощо, товари отримують статус «Додаткові роботи». Додаткові роботи є платними, виконуються ВИКОНАВЦЕМ або за його дорученням третіми особами, але за рахунок ЗАМОВНИКА з покладанням на останнього всіх витрат за додаткові роботи, перелік та тарифи на які наведені в Додатку № 2 до цього договору. Якщо після виконання Додаткових робіт товари набули належного стану, ВИКОНАВЕЦЬ приймає їх та надає товарам статус «Куплені товари» або «Прийняті під реалізацію».У випадку, якщо товари в неналежному стані, мають дефекти, є неоригінальними і т.і., або після виконання Додаткових робіт річ не набула належного стану ВИКОНАВЕЦЬ приймає рішення про відмову в прийнятті таких товарів, а товари отримують статус «Не прийняті». При цьому з балансу ЗАМОВНИКА списуються кошти, зараховані за такі товари. Рішення ВИКОНАВЦЯ про відмову в прийнятті товарів не оскаржується та є остаточним.3.11. У випадку неприйняття ВИКОНАВЦЕМ товарів ЗАМОВНИК протягом10-х днів з моменту отримання товарами статусу «Не прийняті» повинен повідомити ВИКОНАВЦЯ про бажання або небажання отримати товари назад, при цьому сплата за пересилання не прийнятих товарів ЗАМОВНИКУ здійснюється за рахунок ЗАМОВНИКА. Якщо в зазначений термін ЗАМОВНИК не надав ВИКОНАВЦЮ таку інформацію, товари направляються на утилізацію або благочинність.3.12. Товари за статусом «Куплені речі» або «Прийняті під реалізацію» пропонуються ВИКОНАВЦЕМ для купівлі третім особам шляхом розміщення у власному інтернет-магазині, на закордонних, вітчизняних інтернет-ресурсах, при цьому додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ потребує початкова ціна товарів, прийнятих під реалізацію.3.12.1. Товари, прийняті ВИКОНАВЦЕМ на умовах співпраці Під реалізацію у будь-який час можуть бути відкликані ЗАМОВНИКОМ. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується протягом 5-х днів з моменту відкликання ЗАМОВНИКОМ відправити такі товари на адресу, вказану ЗАМОВНИКОМ для повернення, при цьому вартість доставки сплачує ЗАМОВНИК.3.13. Після продажу товарів на умовах співпраці Фікс прайс ЗАМОВНИКУ додатково нараховується бонус, який розраховується за наступною формулою:Б=(П-З-К)*В, деБ – бонус, який виплачується ЗАМОВНИКУ;П – ціна, за яку товари були продані третій особі;З – ціна закупівлі, тобто ціна, яка вже була виплачена ЗАМОВНИКУ;К – комісія сервісу, на якому був проданий товар, комісія платіжних сервісів за перерахування коштів/конвертацію і т.і. Розмір комісії при продажу через інтернет-магазин ВИКОНАВЦЯ складає 5%. Розмір комісії при продажу через любий інший сторонній майданчик складає 15%.В – відсоток від прибутку, розмір якого встановлюється в залежності від статусу акаунту ЗАМОВНИКА та наведений в Додатку № 1 до Договору. 3.14. Після продажу товарів на умовах співпраці Під реалізацію ЗАМОВНИКУ нараховується виплата, яка розраховується за наступною формулою:Б=П- К-В1, деБ – бонус, який виплачується ЗАМОВНИКУ;П – ціна, за яку товари були продані третій особі;К – комісія сервісу, на якому був проданий товар, комісія платіжних сервісів за перерахування коштів/конвертацію і т.і. Розмір комісії при продажу через інтернет-магазин ВИКОНАВЦЯ складає 5%. Розмір комісії при продажу через любий інший сторонній майданчик складає 15%.В1 – відсоток, розмір якого встановлюється в залежності від статусу акаунту ЗАМОВНИКА та наведений в Додатку № 1 до Договору.3.15. Всі бонуси розраховуються в гривнях і розраховуються автоматично одразу після продажу товару третім особам. У випадку, якщо товар було продано на закордонному інтернет-ресурсі та розрахунки за товари були здійснені у валюті, відмінній від національної валюти України, перерахунок вартості таких товарів здійснюється у гривні за курсом платіжної системи, за допомогою якої грошові кошти перераховувались в Україну, який був встановлений на день здійснення такого перерахування.3.16. У випадку, якщо товари після купівлі третіми особами були повернуті ВИКОНАВЦЮ, бонус, який був нарахований за такі товари, списується з балансу ЗАМОВНИКА, товари знов отримують статус «Куплені речі».3.17. У випадку втрати товарів при пересиланні від ВИКОНАВЦЯ третім особам бонус, який був нарахований ЗАМОВНИКУ за такі товари, списується з балансу ЗАМОВНИКА, товари отримують статус «Архів». ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснювати вся належні заходи для розшуку втраченого при пересиланні товару, співпрацювати з поштовими службами з метою розшуку такого товару. Якщо втрачені товари продавались на умовах «Під реалізацію», після розшуку товару, та, у випадку його не знайдення, отримання відшкодування від поштової компанії вартості товарів або страхової суми в повному обсязі перерахувати її ЗАМОВНИКУ. 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом заповнення на сайті skupnyk.com.ua форми з пропозицією співпраці.  5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ та діє: А) до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань;Б) до моменту дострокового розірвання Договору. 6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ6.1. Договір може бути достроково розірваний:6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ або ЗАМОВНИКА, сторони проводять повні взаєморозрахунки, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ товар, послуги з продажу якого є предметом цього договору.
7. ГАРАНТІЇ7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:7.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на сайті skupnyk.com.ua та при зазначенні платіжних реквізитів;7.2.2. ЗАМОВНИК укладає цей Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);7.2.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;7.2.4. ЗАМОВНИК є власником товарів, послуга з продажу яких є предметом цього Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.8.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в розділі 7 Оферти.8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та розділу 8 Оферти, ЗАМОВНИК зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення товарів ЗАМОВНИКА.8.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків ЗАМОВНИКА.
9. ІНШІ УМОВИ 9.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду. 10. РЕКВІЗИТИФізична особа-підприємець Мага Юрій МирославовичРНОКПП 3187811735м. Ужгород вул. Київська наб 20/31

Додаток № 1до Договору оферти

Статус акаунту
Вивід коштів
Бонуси від продажу (B)
Комісія за товар ”під реалізацію” (B1)
Обіг коштів аканту
Новачок
Доступний після отримання речі ВИКОНАВЦЕМ
15%
35%
0-5000 Грн.
Перевірений
Доступний одразу
25%
25%
5000-50000 Грн.
Партнер
Доступний одразу
35%
15%
50000+ Грн.

Додаток №2до Договору оферти Додаткові послуги 1. Прання – 10 грн/річ2. Хімчистка – оплата знімається по факту, після виконання робіт3. Ремонт - оплата знімається по факту, після виконаДодаток № 3до Договору оферти Перелік товарів, які можуть прийматись Виконавцем Одяг.Взуття.Аксесуари.Сумки/портмоне.Біжутерія, прикраси.

Політика конфіденційності1. Загальні положення1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних ЗАМОВНИКА. Персональні дані ЗАМОВНИКА отримує фізична особа-підприємець Мага Юрій Мирославович (ІПН 3187811735) (далі ФОП Мага), якому належить сайт skupnyk.com.ua, від користувачів сайту (ЗАМОВНИКІВ) при реєстрації на сайті skupnyk.com.ua, а також під час використання сайту skupnyk.com.ua. Персональні дані користувача заповнюються ЗАМОВНИКОМ.1.2. Для того щоб провести реєстрацію на сайті skupnyk.com.ua та використовувати сайт skupnyk.com.ua ЗАМОВНИК повинен уважно ознайомитися з Даною Політикою конфіденційності та висловити свою повну згоду з її умовами шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» на сайті skupnyk.com.ua.1.3. Користувач не має права використовувати сайт skupnyk.com.ua, якщо він не згоден з умовами даної Політики конфіденційності, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди зі skupnyk.com.ua.1.4. Користувач вносячи персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту skupnyk.com.ua та / або використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач дає свою однозначну згоду з умовами даної політики конфіденційності. Користувач надає ФОП Мага Юрій Мирославович право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані користувача на умовах даної Політики конфіденційності.1.5. Дана Політика конфіденційності не регулює і ФОП Мага Юрій Мирославович не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних користувача третім особам, що не перебувають у власності або під управлінням ФОПМага Юрій Мирославович і фізичними особами, які не є працівниками ФОП Мага Юрій Мирославович, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту skupnyk.com.ua або розсилки.1.6. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувачем до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. ФОП Мага Юрій Мирославович не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.1.7. Достатнім повідомленням Користувача про включення його персональних даних до бази даних «Клієнти» буде лист-повідомлення, надіслане на електронну пошту користувача, зазначену при реєстрації.
2. Які особисті дані можуть збиратисяМи збираємо особисту інформацію, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса місцезнаходження. Також ми можемо збирати іншу інформацію:Файли Cookies для того, щоб визначити браузер користувача і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідинами;IP-адреса користувача, для того щоб показати рекламу і вести журнал активності Користувача;інформацію про помилки роботи ресурсу, ініційованих Користувачем;поведінку користувача на сайті.Вся інформація збирається нами «як є» і не змінюється в процесі збору даних.
3. Як інформація про вас буде використовуватися Виконавцем. Ціль використання.Ми можемо використовувати ваше ім'я, прізвище, по-батькові, дату народження, стать, сімейний стан, адреса електронної пошти, пароль для ідентифікації вас як користувача skupnyk.com.ua. Ми можемо відображати ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування на сторінках skupnyk.com.ua, поштову адресу для відправки кореспонденції та посилок.Ми можемо використовувати вашу контактну інформацію в поштових розсилках, а саме повідомляти вас про нові можливості, акції та інші новини skupnyk.com.ua . Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у відповідному розділі особистого кабінету.Інформація про вас, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання послуг. А також для ідентифікації клієнта як користувача сайту, з метою надання та пропозиції, послуг, обробки платежів, створення та реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиція нових послуг, передачі будь-якої інформації відмінної від предмета договору, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, надання сервісів сайту, розміщення інформації про клієнта на сайті володільця бази персональних даних, створення і підтримка персональної сторінки клієнта на сайті власника.
4. Умови надання доступу до бази данихМи не передаємо персональні дані третім особам, за винятком випадків передбачених нижче. Користувач, погоджуючись з Даною Політикою Конфіденційності, надає право ФОП Мага Юрій Мирославович розкривати свої персональні дані третім сторонам, які надають ФОП Мага Юрій Мирославович послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, доставляють посилки. Треті сторони можуть використовувати призначену для користувача інформацію тільки в разі, якщо вони надають послуги ФОП Мага Юрій Мирославович і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги.Також розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.
5. Як змінити / видалити цю інформацію або відмовитися від підпискиКористувачі в будь-який момент часу можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розписки, для цього достатньо скористатися Особистим кабінетом. Робота деяких можливостей сайту skupnyk.com.ua, для яких необхідна наявність інформації про користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації.Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем.Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямоване на електронну пошту, вказану Користувачем.
6. Контактна адреса для бізнесу у разі виникнення питаньУ разі виникнення питань, побажань, скарг, щодо інформації, яку ви надаєте, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою: au.moc.kunpuks%40troppus, м. Ужгород, вул. Другетів, б.73 , ФОП Мага Юрій МирославовичКористувачеві за письмовим запитом та за умови пред'явлення документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місцезнаходження бази даних.
7. Захист інформації, що збираєтьсяМи докладаємо всіх розумних зусиль для захисту конфіденційності даних. Всі дані, які ми збираємо, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої корпоративної мережі. Тільки ті співробітники ФОП Мага Юрій Мирославович, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до особистої інформації користувачів, мають доступ до інформації про користувачів. Всі співробітники, що мають доступ до інформації про користувачів, підписали угоду про нерозголошення інформації про користувачів третім сторонам.
8. Зміни в політиці конфіденційності.Ми можемо змінити умови політики конфіденційності. В такому випадку ми замінимо версію документа на сторінці «Політика конфіденційності». Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те як ФОП Мага Юрій Мирославович на сайті skupnyk.com.ua захищає інформацію про користувачів.ФОП Мага Юрій Мирославович не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Даної Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які, не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року No2297-VI.Дана Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час використання сайту skupnik.com.ua він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами даної Політики конфіденційності і діє до тих пір, поки на сайті skupnyk.com.ua зберігається будь-яка інформація про користувача, в тому числі і персональні дані.